W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku firma Lubmax sp. z o.o. wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281) – w dalszej części: RODO – administratorem Państwa danych osobowych jest Lubmax Sp. z o.o. Tomaszowice 26A, 21-008 Tomaszowice, Polska, zwana dalej Administratorem.


Dane Państwa Administrator przetwarza w następujących celach:

 • oferowania Państwu produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty współpracujące (partnerów), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu określonym w punkcie 2. Ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wskazana w punkcie 1 jest prawem nadrzędnym Administratora wobec Państwa interesów, praw i wolności i nie podlega prawu do wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w okresach w zależności od celów przetwarzania:

 • dla celu nr 1 są przetwarzane przez cały okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia.
 • dla celu nr 2 okres ten ustalony jest na 5 lat od czasu ostatniej Państwa aktywności związanej z udzieloną zgodą.

Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

Państwa dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania lub umów międzynarodowych jak Tarcza Prywatności UE-USA zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku IP 16/2016 mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook).

Będąc Państwa Administratorem danych informujemy, że posiadają Państwo:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Państwa dane pozyskane zostały bezpośrednio poprzez naszą dotychczasową współprace.

W związku z powołaniem Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy kontaktować się bezpośrednio:

 • drogą elektroniczną na adres lubmax@op.pl,
 • drogą listową na adres:

Lubmax Sp. z o.o.
Tomaszowice 26A
21-008 Tomaszowice