Waga netto: 1 kg w opakowaniach po 12 sztuk

Jest na­tu­ral­nie bia­ła o lek­ko sza­rym lub ró­żo­wym za­bar­wie­niu. Do­sko­na­ła do co­dzien­ne­go przy­pra­wia­nia po­traw, a tak­że kon­ser­wo­wa­nia mięs i wa­rzyw. Ma struk­tu­rę grub­szą od so­li sto­ło­wej i nie­co dłu­żej roz­pusz­cza się w wo­dzie.

Cena zależy od wielkości zamówienia. Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić dostępność danego produktu, jego ilość w magazynie i ustalić koszt zamówienia.